Vilkår og betingelser - Smartlager

Vilkår og betingelser

Salgs vilkår og leverings betingelser

KUNDER
Smartlager Norge As retter seg både mot Privat og Bedrifts kunder.

PRODUKTINFORMASJON / BILDER
Alle oppgaver og data som finnes i Smartlager Norges AS produkt informasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel.
Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på websiden da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Det kan også forekomme små forandringer på produktene, som ikke vises på bildene på nett, og skrivefeil i teksten.Smartlager Norge as tar forbehold om dette og er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant for dette.

PRISER
Våre priser er oppgitt både med og uten mva på vår hjemmeside, alt ettersom om man trykker på Privat eller Bedrift øverst til høyre på websiden. Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv evt frakt. Frakt pris blir oppgitt ved forespørsel. Prisene på produktene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.

Eventuelle endringer eller kanselleringer  av ordre skal skje skriftlig og må godkjennes av Smartlager Norges AS. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Smartlager Norges sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Smartlager Norge ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

BESTILLING
Bestilling kan gjøres på telefon 99 62 82 52, , E-mail ( post@smartlager.no ) eller via Web-shopen. Smartlager Norge AS har ikke faste  åpningstider på lager og showrom , men har åpent etter avtale både på dag,kveld og helger, men vi er tilgjengelig på tlf fra kl 0800 til 2100 , på hverdager og helger. og man kan også bruke vår Web-shop  24 timer i døgnet hele året. 

LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varene leveres FOB/ Ex works Smartlager Norge as sitt lager i Stavern. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som Smartlager Norge AS har avtale med. Ønsker kunden andre transportmidler/selskaper, skal kunden selv sørge for henting. 

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

 

SALGSPANT
Smartlager Norge as har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

GARANTI
Smartlager Norge garanterer varene mot fabrikasjons feil i samme tidsrom som varene er garantert fra Smartlager Norges sin leverandører, dette er som regel minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. Dette kommer også ann på om det er et privat kjøp eller firma kjøp.

MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Smartlager Norge AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta om-levering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen to – 2 – virkedager etter varemottak.

Når Smartlager Norge as foretar retting eller om-levering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdbeføyelser gjeldende.

REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Smartlager Norges AS. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden, da alle varer og tjenester blir levert FOB vårt lager i Stavern.

Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

BETALING
Smartlager Norge tar forskuddsbetaling før vare blir utlevert eller transport blir bestilt, vis ikke annet er avtalt på forhånd.

PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Smartlager Norge as erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Andre følgeskader erstattes ikke.

FORCE MAJEUR
Er Smartlager Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig om-levering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Smartlager Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Larvik byrett som verneting.

Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Alt innhold på Smartlager Norges AS sine hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Smartlager Norge AS.

 

© 2015 Smartlager